Disclaimer

Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  bevat de mogelijkheid om zowel door Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V. -site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V. . Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  en Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V. . Tevens is Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.  in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@wagenhof.nl