De zes belangrijkste gevolgen van de voorjaarsnota voor de vastgoedbranche

Op 15 april jongstleden heeft het demissionaire kabinet de voorjaarsnota 2024 gepresenteerd. De nota heeft heel wat financiële implicaties. De belangrijkste fiscale gevolgen voor de vastgoedsector lichten we hieronder voor u uit.

Belastingwijziging vastgoedoverdrachten

Om een gelijker speelveld te creëren voor ondernemers die nieuwe onroerende zaken overdragen, geldt per 1 januari 2025 een belasting van 4% op overdrachten via aandelentransacties. Ook vervalt vanaf die datum de samenloopvrijstelling voor het verkrijgen van een kwalificerend belang in een OZR (onroerendezaaksrechtspersoon). Deze regels zijn alleen geldig als het belaste gebruik 90% onderschrijdt.

Aanscherping splitsingsvrijstelling

Door de splitsingsvrijstelling hoeven ondernemingen geen overdrachtsbelasting te betalen over via een splitsing verkregen onroerende zaken. Om misbruik van deze regeling te bestrijden, wil het kabinet een ondernemings-, voortzettings- en aanhoudingseis introduceren en ruziesplitsingen mogelijk maken. Welke vorm de vrijstelling uiteindelijk gaat aannemen, is bekend na 6 mei. Op die datum sluit de internetconsultatie voor het voorstel.

Renteaftrekbeperking vastgoedlichamen

Er is vastgesteld dat sommige bedrijven het saldo van hun rentelasten en rentebaten manipuleren om onder de drempelwaarde van de earningstrippingmaatregel (1 miljoen of 20% van de ebitda) te blijven. Om dergelijk misbruik te voorkomen, wil het kabinet de drempelwaarde buiten toepassing laten voor vastgoed-bv’s met (aan derden) verhuurd vastgoed. Deze maatregel treedt op 1 januari 2025 in werking.

Btw-herziening vastgoeddiensten

Het kabinet wil een btw-herzieningsperiode van vijf jaar introduceren op vastgoeddiensten van minstens € 30.000, zoals verbouwingen. Deze maatregel is o.a. bedoeld om shortstay-verhuurconstructies, waarbij woningen kortstondig (btw-belast) en vervolgens regulier (btw-vrijgesteld) worden verhuurd, tegen te gaan. De regel wordt op 1 januari 2026 van kracht.

Herevaluatie kavelruilvrijstelling

De kavelruilvrijstelling ontheft kavelruilers van de plicht om overdrachtsbelasting te betalen over verkregen percelen grond en de agrarische gebouwen die daarop staan. In de praktijk blijkt dat de regeling ook voor niet-agrarische gebouwen wordt ingezet. Dit misbruik wil het kabinet middels aangescherpte voorwaarden aan banden leggen. In hoeverre die wens ingewilligd gaat worden, zal blijken na overweging van de reacties op de onlangs gesloten internetconsultatie.

Aanpassing energiemaatregelen

Het kabinet wilde de salderingsregeling voor zonnepanelen stap voor stap afbouwen. De Eerste Kamer heeft daar echter een stokje voor gestoken. Voorlopig blijft de regeling dus bestaan. Om het hieruit voortvloeiende inkomstenverlies te compenseren, gaat het kabinet de tariefschijven van de energiebelastingen aanpassen. Concreet wordt het aangrijpingspunt voor het toptarief minder verhoogd dan gepland en de mkb-winstvrijstelling verlaagd.

Vragen?

In het geval van vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u altijd contact met ons opnemen. Wilt u op de hoogte blijven van vastgoed-gerelateerd nieuws? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief of houd onze socials (LinkedIn, Facebook en Instagram) in de gaten. Als vastgoed-onestopshop houden we u op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van makelaardij, beleggingen, taxaties, leegstandsbeheer, vastgoedbeheer en VvE-beheer.

Categorie

Datum

Delen

Delen